Regulamin

Odstąpienie od umowy

Polityka dotycząca cookies

Obowiązek Informacyjny                                      

Booking System
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia.
 • Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Max4Biz.com. Serwis internetowy dostępny pod Max4Biz.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 • Usługi, towar – produkty prezentowane w serwisie internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym serwis internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego.
 • Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru lub usługi.

Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Max4Biz.com. 
 • Niniejszy regulamin jest umową, o której mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 • Serwis internetowy, działający pod adresem Max4Biz.com prowadzony  jest przez:

 s. c.

ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
NIP: 851-323-49-48;  Regon: 382537706 

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 

 • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy internetowej.
 • Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji usług lub produktów dostępnych w ramach serwisu internetowego.
 • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach serwisu internetowego.
 • Zasady zawierania umów rezerwacji lub sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu internetowego.
 • Korzystanie ze serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient z następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Posiadanie dostępu do internetu.
 • Posiadanie adresu e-mail.
 • Zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0).
 • Akceptacja plików „cookies”.
 • Zainstalowanie wtyczki Flash Player.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciele zastrzegają sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Max4Biz.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Zasady korzystania z serwisu internetowego
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron platformy.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Właściciel może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • Podał w trakcie rejestracji w platformie internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 • Dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów platformy Booking System.
 • Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela platformy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Właściciela.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z platformy internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

Korzystania z platformy internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. 

Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

Korzystania z platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów.

Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

Korzystania z platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

Procedura zawarcia umowy usługi, sprzedaży:

 

Informacje o usługach i towarach podane na stronach internetowych platformy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy należy wejść na stronę internetową Max4Biz.com dokonać wyboru usługi lub towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

Wybór zamawianych przez klienta usług i towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równo znacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego usługi lub produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia

 - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują)

- wybranej metody płatności

- wybranego sposobu dostawy

- czasu dostawy

- miejsca odbioru

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Informacja o złożeniu rezerwacji", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz ogólnych warunków (regulamin platformy internetowej) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostawa:

Dostawa usług lub towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania rezerwacji lub zamówienia.

Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania rezerwacji lub zamówienia.

 

Ceny i metody płatności:

Ceny usług i towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia kwoty:

Przelewem na numer konta bankowego Właściciela wskazanego w zamówieniu.

Płatnościami w systemie on-line są Przelewy24.

Za wszelkie ewentualne reklamacje klientów odpowiada i rozpatruje platorma intrnetowa   s. c. zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

                

Booking System